دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی را مشاهده فرمایید

سطح اول آی مت -1A

I-Maths 1A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم آی مت -1B

1B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم آیمت -2A

I-Maths 2A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم آیمت -2B

I-Maths 2B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول میانی آیمت -S1

I-Maths S1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم آیمت -3A

I-Maths 3A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح ششم آیمت-3B

I-Maths 3B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هفتم آیمت -4A

I-Maths 4A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هشتم آیمت -4B

I-Maths 4B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول پیشرفته آیمت -S2

S2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم آیمت-5A

I-Maths 5A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دهم آیمت -5B

I-Maths 5B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح یازدهم آیمت-6A

I-Maths 6A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوازدهم آیمت-6B

I-Maths 6B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فاندیشن

FOUNDATION

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1 ورودی جدید

KG 1 NEW ENTRANCE

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1

KG 1

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 2

KG 2

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 1

ELEMENTARY A

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 2

ELEMENTARY B

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 1

INTERMEDIATE 1

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 2

INTERMEDIATE 2

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 1

HIGHER A

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 2

HIGHER B

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 3

HIGHER C

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ادونس

ADVANCE

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 1

GRAND A

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 2

GRAND B

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

موسسه آموزشی عصر طنین راه اندیشه نماینده (آیمت-یو سی مس - زبان خارجه ) دراستان کهگیلیویه و بویراحمد